licytacja komornika

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym i przedpokojem oraz dwie łazienki o pow. 106,5000 m2 położonego na 43 kondygnacji w budynku wielopiętrowym. Do lokalu przynależy komórka lokatorska oznaczona nr 01. Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział w wysokości 10650/14523463 w częściach wspólnych nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00050586/6, należącego do dłużnika: „SKY-LOGIC” Spółka z o.o. we Wrocławiu, położonego: 53-413 Wrocław, Gwiaździsta 64/43/1, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1K/00309735/7].

 

Suma oszacowania wynosi 1 881 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 410 750,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 188 100,00. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wolno oglądać nieruchomość o godz. 11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków przy ul. Podwale 30 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy biegłego sądowego dostępny jest także w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl,
oficjalnej stronie komornika http://w.opielewicz.ikomornik.pl/ na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl/