licytacja komornika

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00248196/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego: 55-040 Kobierzyce, ul. Lipowa 17/9, Wysoka, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1K/00248196/0].

 

Suma oszacowania wynosi 458 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 343 500,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 800,00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 30 sierpnia 2018 r. wolno oglądać nieruchomość o godz. 11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków przy ul. Poznańskiej 20 w sekretariacie VI Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy biegłego sądowego dostępny jest także w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

 Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl,
oficjalnej stronie komornika http://w.opielewicz.ikomornik.pl/ na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl/